Kurs som har lærere med ekstra eller sjelden kompetanse kan ha rett på tilretteleggingstilskudd. For å få godkjent søknaden er det ekstra viktig at du som søker kjenner kriteriene og fyller ut skjemaet så detaljert og nøyaktig som mulig.

Lærer med ekstra kompetanse

Dette er lærer som har tilleggskompetanse i faget det undervises i, samt kompetanse på diagnosen som er representert på kurset. Det kan være spesialutdannede likepersoner, fysioterapeuter, pilatesinstruktører og utdannede triminstruktører, eller leger og psykologer med ekstra kompetanse.

Utgifter som dekkes kan være del av honorar og føres opp under Honorar/lønn i regnskapet.

Merkostnad er tidsbruken læreren bruker på den pedagogiske tilretteleggingen av kurset.  Merkostnaden regnes ut på bakgrunn av totalt honorar og føres opp i riktig kategori i skjema for TRT.

Denne korte filmen forklarer godt hva merkostnad er:


NB! Funkis dekker ikke reise/transport og bespisning for lærer med ekstra kompetanse.

Lærer med sjelden kompetanse/kompetanse  på sjeldne diagnoser

Dette er lærere som det finnes få eller ingen av i Norge. Kanskje må man til utlandet for å finne dem. De har kompetanse på svært sjeldne diagnoser, som er tema for kurset.

I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 2 000 personer har diagnosen. Store deler av Europa bruker samme beregning.
Funkis bruker samme oversikt og definisjon som Helsenorge på hva som regnes som en sjelden diagnose.

Utgifter som dekkes kan være honorar, reise og opphold:

  • Føres opp under Honorar/lønn hvis hen har fått utbetalt honorar
  • Føres opp under Reiseutgifter hvis arrangør betaler reise
  • Føres opp under Opphold/kurslokale hvis arrangør betaler hotell/overnatting

Dere kan søke TRT for summen av de oppsatte utgiftene i disse kategoriene.

Spør Funkis hvis dere er usikre på hva som regnes som lærer med ekstra og sjelden kompetanse.