Stortinget vedtok 16.mars 2021 en forskrift om smittevern, som påbyr digital undervisning ved universiteter, høy- og fagskoler i alle kommuner i Viken fylke.

Dette gjelder også for all kursaktivitet i regi av studieforbundene i Viken.

Det fremgår av forskriften kap. 5A § 16a at navngitte kommuner i denne bestemmelsen er omfattet av de endringene og tilleggene som blant annet retter seg mot opplærings- og utdanningsinstitusjoner i tråd med forskriften § 16f.

Dette betyr  at:

«Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss».    
 
Dette innebærer at det skal kun foregå digital undervisning i Viken fylkeskommune og i de andre kommunene som er omfattet av forskriften kapittel 5A. 

All fysisk undervisning må derfor stanses umiddelbart.