Forsamlingen besto av delegater, observatører, fylkeslag, administrasjon, sentralstyre og tegnspråktolker.

Generalsekretær Roger Håkon Skår ønsket velkommen før trubadur Paul Gannon gledet årsmøtet med noen gode sanglåter med gitar.

Mann med gitar spiller og synger foran en forsamling.

Sentralstyreleder Eva Høili åpnet møtet med Funkis målsetting:
Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring!
Hun understreket at Funkis’ verdigrunnlag er basert på demokrati og likestilling og at alle skal ha en plass i voksenopplæringen, på tvers av kultur og barrierer. Gjennom vår studieaktivitet jobber Funkis for flere av FNs bærekraftmål, med fokus på god utdanning og mindre ulikhet.

Hun ba årsmøtet om å ha oppmerksomhet på dagens situasjon i Ukraina:

- Tankene går til våre venner i den forferdelige krigssituasjonen og Funkis står i solidaritet med befolkningen som nå lider, sa sentralstyrets leder.

Kvinne står og ved en talerstol og snakker til en forsamling.

Årsmøtet godkjente deretter Stian Juell, konstituert generalsekretær i Vofo, som dirigent, og han ledet årsmøtet videre med stø hånd.

Vedtektsendringer

Sentralstyret har gjennomgått vedtektene og foreslått noen endringer. De fleste er av kosmetisk art (skrifttype og -størrelse, rettskriving og litt språkvask).

Sentralstyret ønsker også å fjerne kontingentinnkreving i våre fylkeslag. Fylkessammenslåinger har medført at flere av våre medlemmer har organisert seg i regioner og andre geografiske enheter, slik at det er tidskrevende og vanskelig å hente inn kontingenten lokalt.

Våre medlemsorganisasjoner betaler en kontingent sentralt. Denne skal gi medlemskap til hele organisasjonen, og også gi tilgang til kurs og rådgivning lokalt.

Studieforbundet Funkis sentralt vil gjøre en overføring til våre fylkeslag, som kompensasjon for kontingenten våre fylker til nå har fått inn som inntekt.

Årsmøtet godkjente vedtektsendringene med enstemmig flertall.

Nye kontingentsatser

Sentralstyret har allerede oppnevnt et økonomi- og tilskuddsutvalg, som vil gjennomgå, evaluere og utarbeide en ny kontingentmodell for Studieforbundet Funkis. Modellen skal på høring til medlemsorganisasjonene før den blir en egen sak på årsmøtet i 2023.

Mann står foran en forsamling og presenterer et forslag på stor skjerm.

Sentralstyret ønsket å endre satsen for kontingenten for 2023 og la fram forslag om aktivitetsbasert kontingentsats til 15 kr per studietime

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Sentralstyret 2022 – 23

Leder Else Magni Horten presenterte valgkomiteens forslag til kandidater for kommende sentralstyre.

Her er sentralstyret i Studieforbundet Funkis for perioden 2022 - 23

Årsmøtet ble avsluttet litt før tiden. Litt fingermat ble servert og flere benyttet anledningen til å bli litt igjen og mingle.

Flere bilder fra årsmøtet finner du på vår Facebook-side og Instagram-konto.

Takk til alle frammøtte for et godt årsmøte!