• Styremedlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmer velges for ett år av gangen
  • Leder og nestleder skal ordinært ikke være på valg samme år
  • Et sentralstyremedlem kan gjenvelges for en sammenhengende periode på inntil åtte år
  • Det er bare personer som er medlem eller ansatt i en av Funkis' medlemsorganisasjoner som er valgbare til styreverv

Her finner du styremøteprotokoller

Dette er sentralstyret i Studieforbundet Funkis for perioden 2024 - 26: