3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede (International Day of Persons with Disabilities). Dagen markeres for å understreke funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. På denne datoen vil vi sette søkelys på situasjonen mange mennesker med nedsatt funksjonsevne befinner seg i, og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne og uavhengig av hvor i verden man bor.

Selv om vi i Norge har kommet langt i arbeidet med å inkludere alle, har vi likevel en vei å gå før vi kan feire dagen med stolthet.

CRPD inn i norsk lov

I oktober i år fastslo regjeringen at de vil inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Funkis generalsekretær Roger Håkon Skår mener dette er en god nyhet. Likevel påpeker han at vi må følge nøye med på hvordan våre folkevalgte håndterer dette framover:

- Det er veldig bra at regjeringen tar denne prosessen videre, og vi forventer at CRPD som helhet blir en fullverdig del av norsk lov, med alle de rettigheter og plikter som hører med. Det er på tide at personer med funksjonsnedsettelser får menneskerettigheter på lik linje med andre, slår Skår fast.

Her kan du lese mer om hva CRPD innebærer

FN's bærekraftsmål

FN's bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030  Et av hovedprinsippene i FNs bærekraftsmål er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempel på ekskluderte grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg kommer flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, LHBTIQ personer, jenter og urfolk.

Men: Selv om noen av bærekraftsmålene allerede er nådd i Norge, blir mange daglig utsatt for diskriminering på grunn av sin funksjonsnedsettelse. Det gjelder barn som ikke får god nok tilrettelegging på skolen, unge som utestenges fra arbeidsmarkedet og voksne som melder om trang økonomi og nedsatt livskvalitet. Strømkrise, høye matpriser og økende rente rammer i dag denne gruppen ekstra hardt.

Bærekraftsmålene del av Funkis’ strategiplan

Funkis har FN's bærekraftsmål i sin strategiplan. Gjennom vår felles studieaktivitet jobber vi for flere av målene, med fokus på god utdanning, mindre ulikhet og god helse og livskvalitet. Sammen med våre medlemsorganisasjoner jobber vi for å sikre at alle i størst mulig grad deltar i demokratiet og samfunnet på så like vilkår som mulig. Vårt felles arbeid for bedre livskvalitet gjennom læring og mestring styrker et godt demokrati, og støtter bærekraftmålene.

Her ønsker Roger Håkon Skår å hylle alle hverdagsheltene i Funkis:

- Studiearbeid i alle våre medlemsorganisasjoner er en viktig del av noe større: Å sikre at alle får lik mulighet til å delta i det sivile samfunn, og i vårt demokrati. Den jobben som våre studieledere, tillitsvalgte og frivillige gjør hver dag, er så viktig for så mange.

Les også:

Å stå utenfor arbeidslivet er tøft. Men det er ikke lønna jeg savner mest

Funksjonshemmede utelates fra demokratiet

Jorunn får ikke kjøpt kaffe på Vy-toget