Formål

Studieforbundet Funkis arbeider etter Voksenopplæringslovens formål med fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Tilrettelagt opplæring er en forutsetning for vårt studiearbeid. Opplæring Funkis støtter skal ikke ha barrierer av fysisk, psykisk eller sosial karakter, men være en trygg læringsarena for alle våre medlemmer. Gjennom motivasjon, opplæring og samarbeid arbeider Studieforbundet Funkis for å styrke og støtte tilrettelagt voksenopplæring i våre medlemsorganisasjoner.

Gjennom vår felles studieaktivitet jobber vi for flere av FN’s bærekraftmål, med fokus på god utdanning, mindre ulikhet og god helse og livskvalitet. Sammen med våre medlemsorganisasjoner jobber vi for å sikre at alle i størst mulig grad deltar i demokratiet og samfunnet på så like vilkår som mulig. Vårt felles arbeid for bedre livskvalitet gjennom læring og mestring styrker et godt demokrati, og støtter bærekraftmålene.

Vi gir tilskudd til kursvirksomhet og læring for å bidra til at den enkelte deltaker får et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til, og delta aktivt i samfunnet, og i organisasjons- og kulturliv. Læring og mestring er veien til bedre livskvalitet for medlemmene i våre organisasjoner, og veien til sterkere organisasjoner og sivilsamfunn. God  læring gir lyst til å lære mer, og sterke, tydelige organisasjoner gir mer både til medlemmene og omgivelsene.

Funkis arbeider for at læringen skal være godt tilrettelagt for den enkelte deltaker. Læringen skal ha et innhold og en innretning som fører til bevisstgjøring av egne ressurser og bedre mestring av hverdagen, og lede mot mer aktive liv i lokalsamfunn og arbeidsliv.

Mål

Øke antall studietimer

 • 150 000 studietimer i 2022
 • 180 000 studietimer i 2023
 • 200 000 studietimer i 2024

Jobbe for forutsigbare tilskuddsordninger for våre medlemmer:

 • Skape økonomisk forutsigbarhet for Funkis, men også for våre medlemmer
 • Arbeide for at våre tilskuddsordninger til voksenopplæring og tilrettelagt opplæring skal økes
 • Jobbe for å øke tilskudd for tilrettelegging slik at flere får delta

Være relevant og verdifull for våre medlemmer gjennom:

 • Være en ressurs innen studiearbeid, og bidra til å styrke medlemsorganisasjoners kompetanseutvikling innen studieaktivitet
 • Utvikle gode verktøy og metoder for læring, og særlig innen digitale og hybride kurs
 • Styrke og synliggjøre vår kompetanse innen FN sin konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), universell utforming og fysisk og digital tilrettelegging
 • Styrke kompetansen innen studiearbeid, pedagogikk og tilskuddsforvaltning i våre medlemsorganisasjoner
 • Arbeide for å styrke lokale møteplasser, jobbe for at våre fylkeslag skal være en tydeligere aktør for tilrettelagt opplæring lokalt
 • Organisasjonsutvikling i fylkeslag – skape flere studietimer og aktiviteter
 • Interessepolitisk arbeid for å synliggjøre våre behov, vårt arbeid og resultater
 • Å bidra til forskning og utvikling gjennom prosjekter i samarbeid med  medlemsorganisasjoner og andre aktører