Last ned vedtektene her

Vedtekter for Studieforbundet Funkis

Vedtatt 24. april 2024

§1 STUDIEFORBUNDET FUNKIS

Organisasjonens navn er Studieforbundet Funkis.

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner som jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende.

§2 FORMÅL

Studieforbundet Funkis arbeider etter Voksenopplæringslovens formål med fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende.

Tilrettelagt opplæring er en forutsetning for vårt studiearbeid. Opplæring Funkis støtter skal ikke ha barrierer av fysisk, psykisk eller sosial karakter, men være en trygg læringsarena for alle våre medlemmer. Gjennom motivasjon, opplæring og samarbeid arbeider Studieforbundet Funkis for å styrke og støtte tilrettelagt voksenopplæring i våre medlemsorganisasjoner.

§3 ORGANISERING

Studieforbundet Funkis eies av medlemsorganisasjonene.

Det øverste organ er årsmøtet. Mellom årsmøter er sentralstyret det øverste organ og ansvarlig for økonomi, daglig drift samt oppfølging av vedtak og strategiske planer.

Studieforbundet Funkis har en sentral administrasjon som ledes av generalsekretær som rapporterer til sentralstyret.

Studieforbundet Funkis har fylkeslag med valgte styrer med tillitsvalgte fra medlemsorganisasjonene. Sentralstyret skal godkjenne opprettelse av fylkeslag. Fylkeslag skal drives i tråd med vedtekter og retningslinjer gitt av Studieforbundet Funkis, og følge vedtatte strategiplaner. Sentralstyret og generalsekretær i Funkis har møte- og talerett i alle fylkeslag.

Medlemskap i Studieforbundet Funkis gir en forpliktelse for alle medlemmer å gjennomføre aktiviteter og kurs, og rapportere timer og deltakere.

§4 HOVEDOPPGAVER

Funkis skal:

 • Informere, motivere og veilede våre medlemmer i studiearbeid og voksenopplærin
 • Stimulere til økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene sentralt og lokalt
 • Registrere og behandle søknader om kursstøtte til medlemsorganisasjonene
 • Fordele voksenopplæringsmidler – opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd
 • Utvikle og gjennomføre egne kurs for medlemsorganisasjonene.
 • Ta initiativ til, og være pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid
 • Interessepolitisk arbeid for å styrke rammevilkårene for voksenopplæring

§5 MEDLEMSKAP

Søknad om medlemskap behandles av sentralstyret og tas til orientering på det påfølgende årsmøtet.

Vilkår for medlemskap:

 1. Organisasjonen må støtte Studieforbundet Funkis’ formål, jfr. §2.
 2. Organisasjonen må være åpen for medlemmer fra hele landet, og bygge på individuelt medlemskap.
 3. Organisasjonen må sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende en avgjørende innflytelse i organisasjonen, og være demokratisk oppbygd.
 4. Assosiert medlemskap kan godkjennes for paraplyorganisasjoner som fyller krav 1 og 3 ovenfor.

Nye organisasjoner har ikke stemmerett på årsmøtet det året de blir medlemmer.

§ 6 KONTINGENT

Medlemsorganisasjoner betaler kontingent til Funkis sentralt. Det sentrale årsmøtet fastsetter kontingentsatsene.

§ 7 STUDIEFORBUNDET FUNKIS SENTRALT

§ 7.1 ÅRSMØTE

Årsmøtet er Funkis’ øverste myndighet.

Årsmøtet avholdes annet hvert år innen 30. april, og innkalles med 3 måneders varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal være sentralstyret i hende senest 8 uker før årsmøtet.

Forslag på kandidater til sentralstyret sendes skriftlig til valgkomiteen senest 8 uker før årsmøtet.

Sakspapirer til Årsmøte og valgkomitéens innstilling sendes ut senest 1 måned før årsmøtet.

På årsmøtet har medlemsorganisasjonene stemmerett ut fra følgende modell:

0-5000                               studietimer         1 stemme           1 delegat

5001 – 10000                     studietimer         2 stemmer          2 delegater

10001 – 15000                   studietimer         3 stemmer          3 delegater

15001 – 30000                   studietimer         4 stemmer          4 delegater

30001 –                              studietimer         5 stemmer          5 delegater

Ved stemmegiving er det organisasjonens antall stemmer som teller, enten de er avgitt av en eller flere fremmøtte delegater. For å ha stemmerett må kontingent være betalt for de to foregående årene. Unntak for nye medlemmer som må ha betalt kontingent fra det året de blir medlemmer.

Hvert fylkesledd har anledning til å møte på årsmøte i Funkis med 1 representant. Disse har tale- og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. 

Assosierte medlemmer kan møte med 1 representant hver med tale- og forslagsrett i alle saker.

Årsmøtet skal behandle:

 • Forretningsorden for årsmøtet
 • Konstituering (opprop, delegater, referenter, dirigenter, tellekorps og protokollunderskrivere)
 • Godkjenning innkalling
 • Godkjenning dagsorden
 • Innkomne forslag
 • Kontingent for kommende to år
 • Strategiske planer
 • Vedtektsendringer
 • Valg av styre, valgkomité og revisor

Rammebudsjett, årsmelding, regnskap, revisjonsrapporter og sak om nye medlemmer godkjent av sentralstyret for de to foregående årene legges frem for årsmøtet til orientering.

Sentralstyret består av leder, nestleder, 3 medlemmer, 2 varamedlemmer og 1 ansattrepresentant med vara som velges av de ansatte.

Alle styremedlemmer, inkludert varamedlemmer, velges for to år av gangen. Ingen i sentralstyret kan gjenvelges for en sammenhengende funksjonstid på mer enn åtte år.

Det er bare personer som er medlem eller ansatt i en av medlemsorganisasjonene som er valgbare til styreverv.

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem og velges for to år av gangen. Maksimal funksjonstid fire år.

Sentralstyret skal:

Vedta budsjett

Godkjenne regnskap, revisjonsrapport og årsmelding

Godkjenne nye medlemmer

Revisor skal være statsautorisert og velges på årsmøtet.

§ 7.2 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel dersom sentralstyret eller minst 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det.  Ekstraordinært årsmøte skal behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 8 VEDTEKTSENDRING

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 9 SENTRALSTYRET

Sentralstyret er Funkis’ øverste organ mellom årsmøtene og står ansvarlig overfor årsmøtet.

Sentralstyret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtekter, strategiplaner og årsmøtets øvrige vedtak.

Sentralstyret ansetter generalsekretær.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer, heriblant leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.
1. varamedlem innkalles til alle styremøter, har tale- og forslagsrett, men har kun stemmerett ved forfall. 2. varamedlem innkalles ved behov.

§ 10 FYLKESLAG

§ 10.1 ÅRSMØTE

Fylkesstyret er øverste organ mellom fylkesårsmøtene, og står ansvarlig overfor fylkesårsmøtet.

Årsmøte i fylkesledd avholdes hvert år innen 31. mars, og innkalles med 5 ukers varsel. Fylkesledd kan i ekstraordinære tilfeller søke sentralstyret om utsettelse av årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt av medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet. Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling sendes medlemsorganisasjonene senest 2 uker før årsmøtet. 

Forslag på kandidater til fylkesstyret sendes skriftlig til valgkomiteen senest 6 uker før årsmøtet.

Stemmer beregnes ut fra totale studietimer organisert i fylket på følgende måte:

0   -   9 %             studietimer         1 stemme           1 delegat

10 – 24 %            studietimer         2 stemmer          2 delegater

25 – 39 %            studietimer         3 stemmer          3 delegater

fra   40 %            studietimer         4 stemmer          4 delegater

Studieforbundet Funkis sentralt utarbeider fordelingsnøkkelen på bakgrunn av kursstatistikk.

Skyldig kontingent skal være betalt av medlemsorganisasjonen til Studieforbundet Funkis sentralt før årsmøtet for at organisasjonen skal ha stemmerett.

Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av regnskap og årsmelding.

Årsmøtet skal behandle:

 • Forretningsorden for årsmøtet
 • Konstituering (opprop, delegater, referenter, dirigenter, tellekorps og protokollunderskrivere)
 • Godkjenning innkalling
 • Godkjenning dagsorden
 • Innkomne forslag
 • Kontingent for kommende to år
 • Strategiske planer
 • Vedtektsendringer
 • Valg av styre, valgkomité og revisor

Fylkesstyret består av leder, nestleder, 1-7 styremedlemmer, og 1- 2 varamedlemmer. Medlemmer velges normalt for 2 år, det etterstrebes at omtrent halvparten av styret velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Leder og nestleder skal ordinært ikke være på valg samme år.

Valgkomiteen består av 2- 4 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Som revisor i fylkeslag velges to personer på årsmøtet. Disse skal ikke inneha verv i besluttende organer i fylkesstyret eller ha nære relasjoner til noen som har det.

§ 10.2 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel dersom sentralstyret, fylkesstyret eller minst 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det.  Ekstraordinært årsmøte skal behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 10.3 FYLKESSTYRETS OPPGAVER

Fylkesstyret er øverste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet.

Fylkesleddets primære oppgave er å tilrettelegge og gjennomføre kurs etter behov fra medlemsorganisasjonene, samt koordinere og motivere til økt kursvirksomhet i medlemsorganisasjonene i fylket.

Fylkesstyret organiserer og leder Funkis i henhold til vedtekter, strategi- og arbeidsplaner, vedtak fra fylkesårsmøtet og retningslinjer gitt av sentralstyret.

Fylkesstyret skal fremme Funkis’ formål og ivareta Funkis’ interesser i sitt område.

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer, heriblant leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

Varamedlemmer innkalles til alle styremøter, har tale- og forslagsrett, men kun stemmerett ved forfall.

Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§ 11 UTMELDING

En medlemsorganisasjon kan melde seg ut av Funkis med 6 måneders varsel, og med virkning fra årsskiftet.

§ 12 EKSKLUSJON

En medlemsorganisasjon som opptrer i strid med Voksenopplæringsloven, formålsparagraf, vedtekter eller årsmøte- og styrevedtak, kan ekskluderes av et flertall i sentralstyre. Saken kan ankes til sentralstyret.

Den ekskluderte medlemsorganisasjonen kan søke om medlemskap iht. § 5, etter to års karantene.

§13 OPPLØSNING

Spørsmål om oppløsning behandles av Funkis’ sentrale årsmøte. Vedtak om oppløsning krever minst ¾ flertall av de tilstedeværende organisasjonene på to påfølgende årsmøter. Vedtaket må inneholde bestemmelser om fordeling av formue og gjeld.

Fylkeslag kan anbefales oppløst av fylkesårsmøtet med minst ¾ flertall. Den endelige beslutning om oppløsning og fordeling av formue og gjeld fattes av sentralstyret.