Midlene skal brukes til å "fjerne hindringer" og "kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæring for deltakere som har behov for dette", ifølge Lov om voksenopplæring.

Hvilke kurs kan få TRT?

Ikke alle kurs har rett på tilretteleggingstilskudd. Kurs for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, eller deres pårørende, utløser ikke TRT i seg selv. Det er tilretteleggingsbehovet og ekstra kostnader knyttet til tilretteleggingstiltaket som utløser midlene.

For at et kurs skal være tilskuddsberettiget må noen krav oppfylles:

  1. Tilskuddet skal brukes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter også kalt merkostnader, som er knyttet til gjennomførte tilretteleggingstiltak i det enkelte kurset
  2. Den enkelte søker, må kunne dokumentere tilretteleggingskostnadene med bilag/kvitteringer, om det kommer en stikkprøvekontroll 

Tilretteleggingstilskudd søkes til kurset i etterkant, når kurset er ferdig. Funkis disponerer en sum basert på tidligere års tilrettelagte timer for den enkelte organisasjon.

Søknadsbrev til medlemsorganisasjonene

I starten av hvert år sendes et søknadsbrev til medlemsorganisasjonene, der de får beskjed om hvor mye tilretteleggingsmidler de kan søke om.

Funkis disponerer en del av tilskuddet til kurs med TRT søknader under kr 3000 og medlemsorganisasjonene disponerer søknader over kr 3000.

Minstesats

Vi har en minstesats for TRT der kurset har rett på slik tilskudd, på kr 400 for kurs som går med overskudd eller ikke har utgifter.

TRT og frivillig innsats

Tiltaket «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset» kan gis TRT der det oppfyller kravene til denne kategorien, med en sats på kr 200 per time og maksimalt for 4 timer.
Maksimalt TRT for et kurs er kr 200 X 4 timer = kr 800.

Under Dokumenter til høyre finner du mer informasjon om:

  • Vurdering og eksempler på ulike tilretteleggingstiltak det kan søkes på og hvor kostnader skal føres i regnskapet
  • TRT og nettbaserte kurs
  • TRT og frivillig innsats