Midlene skal brukes til å "fjerne hindringer" og "kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæringfor deltakere som har behov for dette". Tilskuddet skal brukes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter som er knyttet til gjennomførte tilretteleggingstiltak i det enkelte kurset.

Kurs for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, eller deres pårørende, utløser ikke tilretteleggingstilskudd i seg selv. Det er tilretteleggingsbehovet og ekstra kostnader knyttet til tilretteleggingstiltaket som utløser midlene.

Tilretteleggingstilskudd disponeres til organisasjonene en gang i året og utbetales etter søknader.

  • Innslagspunkt for fordeling av tilretteleggingsmidler mellom Funkis sine TRT midler og medlemsorganisasjonenes forhåndsbudsjetterte søkbare midler, går på over og under kr 3000 slik som det meste av fjoråret.
  • Minste søkbare TRT sum er nå kr 400.
  • Vi innfører en minstesats for TRT på kr 400 for kurs som går med overskudd eller ikke har utgifter.
  • Tiltaket «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset», kan gis TRT der det oppfyller kravene til denne kategorien, med en sats på kr 200 pr. time og maksimalt for 4 timer. Maksimalt TRT for et kurs er kr 200 X 4 timer = kr 800.

Vedlagt kan du laste ned TRT-skjema og informasjon om TRT når det gjelder nettkurs og frivillig innsats.