Midlene skal brukes til å "fjerne hindringer" og "kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæring for deltakere som har behov for dette", ifølge Lov om voksenopplæring.

Hvilke kurs kan få TRT?

Ikke alle kurs har rett på tilretteleggingstilskudd. Kurs for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, eller deres pårørende, utløser ikke TRT i seg selv. Det er tilretteleggingsbehovet og ekstra kostnader knyttet til tilretteleggingstiltaket som utløser midlene.

For at et kurs skal være tilskuddsberettiget må noen krav oppfylles:

  1. Tilskuddet skal brukes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter, også kalt merkostnader, som er knyttet til gjennomførte tilretteleggingstiltak i det enkelte kurset.
  2. Den enkelte søker må kunne dokumentere tilretteleggingskostnadene med bilag/kvitteringer  dersom det kommer en stikkprøvekontroll. 

Tilretteleggingstilskudd søkes når kurset er avsluttet. Funkis disponerer en sum basert på tidligere års tilrettelagte timer for den enkelte organisasjon.

Søknadsbrev til medlemsorganisasjonene

I starten av hvert år sendes et søknadsbrev til medlemsorganisasjonene, der de får beskjed om hvor mye tilretteleggingsmidler de kan søke om.

Funkis disponerer en del av tilskuddet til kurs med TRT søknader under kr 3000 og medlemsorganisasjonene disponerer søknader over kr 3000.

Minstesats

Minste søknadssum for TRT er kr 400.

Her finner du mer informasjon om TRT