Avkortning av tilskudd

Studieforbundet Funkis har egne interne regler for hvordan tilskudd til medlemsorganisasjonene kan avkortes. Disse reglene kan endres med bakgrunn i for eksempel økonomiske forhold, regel eller lovendringer fra myndighetene. 

Funkis har en hovedregel om at kurs ikke skal gå med overskudd. Kurs uten utgifter og inntekter får minstetilskudd i opplæringstilskudd OT: kr 1000.

Kurs som har høyere inntekter enn utgifter, får minstetilskudd på kr 1000. 

Om et kurs går med overskudd, avkortes kurset til det går i balanse/går i null. Noen ganger er det umulig å få til dette fordi kurs uten utgifter, men som har rett på tilretteleggingstilskuddet kan få kr 1400 (OT kr 1000 og TRT kr 400) med dagens regler.

Avkortningen gjøres av saksbehandlere i Funkis og kommer ikke frem i bilde som viser kursets rapport før utbetaling.

Funkis avkorter med dagens regler først i opplæringstilskuddet, så eventuelt i tilretteleggingstilskuddet for å komme i balanse.

Funkis avkorter ikke organisasjonstilskudd (ekstratilskudd) som noen medlemsorganisasjoner har.

Økonomiføring i FunkisKurs

Det krysses av for utgifter til tilrettelegging TRT (merkostnader) i rubrikkene for tilrettelegging.

Det totale søknadsbeløp føres i neste rubrikk for TRT, sammen med beskjed om beløpet er på over kr 3000.

Det skal føres alle kostnader (utgifter) og inntekter for kurset i FunkisKurs regnskapsoppsett. Her føres både TRT utgifter og vanlige kursutgifter sammen. 

Kvitteringer og bilag sendes ikke til studieforbundet, men oppbevares i eget regnskap og må forevises ved eventuell stikkprøvekontroll.