Avkortning av tilskudd

 • Studieforbundet Funkis har egne interne regler for hvordan tilskudd til medlemsorganisasjonene kan avkortes. Disse reglene kan endres med bakgrunn i for eksempel økonomiske forhold, regel eller lovendringer fra myndighetene. 
 • Funkis har en hovedregel om at kurs ikke skal gå med overskudd. Kurs uten utgifter og inntekter får bare minstetilskudd i opplæringstilskudd OT, som pr. dags dato er kr 800.
 • Kurs som har høyere inntekter enn utgifter, får minstetilskudd på kr 800. 
 • Om et kurs går med overskudd, avkortes kurset til det går i balanse/går i null. Noen ganger er det umulig å få til dette fordi kurs uten utgifter, men som har rett på tilretteleggingstilskuddet kan få kr 1200 (OT kr 800 og TRT kr 400) med dagens regler.
 • Avkortningen gjøres av saksbehandlere i Funkis og kommer ikke frem i bilde som viser kursets rapport før utbetaling.
 • Funkis avkorter med dagens regler først i opplæringstilskuddet, så eventuelt i tilretteleggingstilskuddet for å komme i balanse.
 • Funkis avkorter ikke organisasjonstilskudd (ekstratilskudd) som noen medlemsorganisasjoner har.

Økonomiføring i FunkisKurs

 • Det krysses av for utgifter til tilrettelegging TRT (merkostnader) i rubrikkene for tilrettelegging.
 • Det totale søknadsbeløp føres i neste rubrikk for TRT, sammen med beskjed om beløpet er på over kr 3000.
 • Det skal føres alle kostnader (utgifter) og inntekter for kurset i FunkisKurs regnskapsoppsett. Her føres både TRT utgifter og vanlige kursutgifter sammen. Unntaket er TRT utgifter til frivillig arbeid, som ikke føres i regnskapsoppsett da det ikke eksiterer et regnskapsteknisk bilag for dette.
 • Kvitteringer og bilag sendes ikke til studieforbundet, men oppbevares i eget regnskap og må forevises ved eventuell stikkprøvekontroll.