Avkortning av tilskudd

Studieforbundet Funkis har egne interne regler for hvordan tilskudd til medlemsorganisasjonene kan avkortes. Disse reglene kan endres med bakgrunn i for eksempel økonomiske forhold, regel eller lovendringer fra myndighetene. 

Funkis har en hovedregel om at kurs ikke skal gå med overskudd. Kurs uten utgifter og inntekter får bare minstetilskudd i opplæringstilskudd OT, som pr. dags dato er kr 800.

Kurs som har høyere inntekter enn utgifter, får minstetilskudd på kr 800. 

Om et kurs går med overskudd, avkortes kurset til det går i balanse/går i null. Noen ganger er det umulig å få til dette fordi kurs uten utgifter, men som har rett på tilretteleggingstilskuddet kan få kr 1200 (OT kr 800 og TRT kr 400) med dagens regler.

Avkortningen gjøres av saksbehandlere i Funkis og kommer ikke frem i bilde som viser kursets rapport før utbetaling.

Funkis avkorter med dagens regler først i opplæringstilskuddet, så eventuelt i tilretteleggingstilskuddet for å komme i balanse.

Funkis avkorter ikke organisasjonstilskudd (ekstratilskudd) som noen medlemsorganisasjoner har.

Økonomiføring i FunkisKurs

Det krysses av for utgifter til tilrettelegging TRT (merkostnader) i rubrikkene for tilrettelegging.

Det totale søknadsbeløp føres i neste rubrikk for TRT, sammen med beskjed om beløpet er på over kr 3000.

Det skal føres alle kostnader (utgifter) og inntekter for kurset i FunkisKurs regnskapsoppsett. Her føres både TRT utgifter og vanlige kursutgifter sammen. Unntaket er TRT utgifter til frivillig arbeid, som ikke føres i regnskapsoppsett da det ikke eksiterer et regnskapsteknisk bilag for dette.

Kvitteringer og bilag sendes ikke til studieforbundet, men oppbevares i eget regnskap og må forevises ved eventuell stikkprøvekontroll.