Her kan du lese voksenopplæringsloven

Forskrift om studieforbund under Kulturdepartementet

En forskrift inneholder utfyllende regler i forhold til teksten i selve loven. I praksis bruker vi gjerne forskriften når vi skal finne ut hvilke regler som gjelder.

Her er siste forskrift, endret av Kulturdepartementet 30. juni 2023

Rundskriv

Med loven følger også disse rundskrivene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-16-09-forskrift-om-studiefor/id588994

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-16-10-forskrift-om-studiefor/id627367/

Studieforbundene sikrer at regelverket følges og at riktig rapportering og dokumentasjon blir sendt til myndighetene innen faste frister hvert år.

Gratis bruk av undervisningslokaler

Voksenopplæringsloven § 7 sier følgende om gratis bruk av undervisningslokaler:

"Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter".

Forskriftene til loven utdyper dette:

§ 10. Gratis bruk av offentlige undervisnings-lokaler

"Når det avholdes kurs med tilskudd etter kapittel 2 i forskriften, skal arrangøren ikke belastes utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Første punkt gjelder kurs som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier.

Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og -utstyr. Reglene må ikke diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål.

Det bør utarbeides en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør.

Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen.

Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder, må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger.

Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell.

Kursarrangøren skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr".

VOFO sendte i oktober 2021 ut dette brevet om retten til bruk av offentlige undervisningslokaler