Med dette mener vi regler som ikke er utdypet eller hjemlet i  Voksenopplæringsloven. 

Bakgrunnen for slike interne regler er behovet for å fordele tilskudd solidarisk, vektlegge god pedagogisk gjennomføring og ta hensyn til praktisk erfaring og sedvaner i medlemsorganisasjonene.

Vi håper at denne presiseringen vil lette arbeidet med å arrangere og rapportere kurs.  

Her kan du laste ned de interne reglene for kursgjennomføring i Funkis

Vi minner om at tilskuddssystemet i Funkis er basert på tillit og at den enkelte kursarrangør selv setter seg inn i regelverket.